Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Een bloeiende lokale economie

 • Waar ondernemers de ruimte krijgen

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van onze stad. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met Leiden. Ook het Biosciencepark en de universiteit zijn ongelofelijk belangrijk voor onze lokale economie. Maar de coronacrisis heeft onze Leidse bedrijven en ondernemers hard geraakt. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

 • Of je nu een WO, HBO of MBO opeidingsachtergrond hebt, voor iedereen moeten er voldoende banen te vinden zijn in Leiden. We zorgen voor werkgelegenheid op alle niveaus, waaronder praktijkgerichte banen. Daarom is het noodzakelijk dat we binnen Leiden ruimte bieden aan verschillende soorten bedrijven, van startups tot aan grotere bedrijven, om hiermee te zorgen voor een divers stage- en banenaanbod
 • We investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat, geven vertrouwen aan ondernemers, zonder een oerwoud aan onnodige en onduidelijke regels. Op die manier stimuleren we een gezonde lokale economie met meer banen voor Leidenaren. 
 • We geven letterlijk en figuurlijk ruimte aan bedrijventerreinen en het Biosciencepark. Als bedrijfsruimte verdwijnt moet daar echte bedrijfsruimte voor terug komen (dus geen verspreide vierkante meters). De Oostvlietpolder kan ook helpen ruimte te geven aan bedrijven in Leiden. 
 • De gemeente stimuleert zelf ook lokaal ondernemerschap en geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.
 • We luisteren naar ondernemers en de uitkomsten van die overleggen dienen ook herkenbaar terug te komen in besluitvorming en de uitwerking daarvan. Ook voor evenementen in Leiden geloven wij in een bottom up approach. Ondernemers die iets willen organiseren moeten door de gemeente worden gefaciliteerd waar mogelijk. 
 • We richten ook één loket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen organiseren, zoals voor 3 oktober of Koningsdag. We blijven ons inzetten voor een uitnodigend evenementenbeleid, waarbij het loket actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt als er iets misgaat.
 • We richten bij de gemeente één loket in waar ondernemers terecht kunnen voor vragen, vergunningen en schuldhulpverlening.
 • Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld.
 • Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag.
 • Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. We kijken waar mogelijk of de tijdelijke vergroting van de terrassen gedurende COVID ook na COVID permanent kan blijven. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met hun directe omgeving.
 • Kleinere winkelcentra in de buurten en wijken worden waar mogelijk gerenoveerd om aantrekkelijk te blijven voor omwonenden. 
 • Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een meldingsplicht.
 • Waar de stad bruist en bezoekers van buiten aantrekt

Leiden is een stad van ongekende kansen voor toeristen. De stad is de poort naar de Bollenstreek, het strand, het Unesco werelderfgoed de Limes en het Groene Hart. Voor velen nog onbekend, terwijl we zoveel moois te bieden hebben. Drie rijksmusea, de Lakenhal, het Singelpark en die unieke, historische binnenstad. 

De uitdaging die voor ons ligt is om (inter)nationale gasten te verLeiden om onze mooie stad te bezoeken. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de aantrekkelijkheid van de Leidse binnenstad. De VVD zet het Programma Binnenstad als visitekaartje voor de bewoners en bezoekers van onze stad onverminderd voort.

 • We stimuleren winkelen in Leidse winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige winkelstraat vol met lokale ondernemers. Daar kan geen grote webshop tegenop.
 • De promotie van Leiden begint thuis bij de potentiële bezoekers. Samen met LEIDEN&PARTNERS zetten we vol in op het onder de aandacht brengen van Leiden voor (inter)nationale bezoekers. Dat kunnen deelnemers aan een congres zijn, maar ook mensen die gericht naar Leiden komen. Met de omringende gemeenten zoals Katwijk en Noordwijk gaan we samenwerkingen aan om zee, kust, duinen, bollenstreek, en de stad te koppelen aan zakelijke kansen rondom ESTEC/Space, universiteit, bio science en overig bedrijfsleven.
 • De parkeergarages aan de Lammermarkt en de Garenmarkt zijn naast het station belangrijke aankomstpunten. Vanuit die drie plekken helpen we de bezoekers die Leiden nog niet kennen op weg. We besteden extra aandacht aan de looproutes en zorgen voor laagdrempelig vervoer naar trekpleisters zoals Naturalis. Samen met de horeca en de cultuursector zetten we in op meerdaagse arrangementen. Een weekendje Leiden moet een begrip worden.
 • We ondersteunen ondernemers in Leiden door te onderzoeken of we via omgekeerde stadsdistributie de boodschappen die in de stad worden gedaan kunnen laten bezorgen bij een depot op het station of bij de parkeergarages. Niet meer met tassen rondsjouwen maar aan het eind van de dag staan je spullen klaar vlak bij auto of trein. We kijken of er interesse is bij de winkeliers, horeca en cultuurondernemers om met kortingskaarten voor het parkeren te werken. Zo profiteren ook onze lokale horeca en MKB van onze gasten.
 • Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat is fijn voor onze inwoners en trekt bezoekers aan van buitenaf. Omdat de samenwerking van ondernemers in een winkelgebied hieraan bijdraagt, bevorderen wij bedrijfsinvesteringszones.
 • We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden, door het opstellen van ruime bestemmingsplannen. Zo maken we de stad prettig en leefbaar.
 • Waar panden langdurig (meer dan 1 jaar) leegstaan motiveren we verhuurders tot verlaging van de huur en kijken we naar mogelijkheden om het bestemmingsplan te veranderen. 
 • De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun klanten als gast kunnen ontvangen.
 • Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale economie. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur, tenzij er te weinig ruimte voor vrije recreatie overblijft.
 • Door het ontwikkelen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer en goede verbindingen met de regio maken we Leiden extra aantrekkelijk voor meerdaagse bezoekers. 
 • De toeristenbelasting moet zo laag mogelijk blijven. Met de inkomsten verbeteren we de kwaliteit van recreatie en toerisme.
 • Leiden verdient uiteraard ook een visitekaartje. De VVD zal zich inzetten voor de plaatsing van toeristische informatie langs de A4 en A44, “de bruine borden”, als lokroep om bezoek aan Leiden te stimuleren.
 • Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden

Leiden kent een enorme grote kunst en cultuursector waar we trots op mogen zijn. De stad heeft verschillende grote interessante musea waar iedereen in Leiden en ook daarbuiten van kan genieten. Daarnaast zijn onze musea ook internationaal hoog aangeschreven. Ook kent Leiden belangrijke plekken uit de Romeinse tijd die nu ook erkend zijn door Unesco als werelderfgoed. De musea vormen samen met de universiteit een enorme bron van kennis en een ontmoetingsplek van verschillende mensen met allerlei achtergronden die van gedachten willen wisselen en waar allerlei nieuwe ideeën worden opgedaan. Samen spelen horeca, musea, sportverenigingen, bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud.

 • In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners.
 • Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel. Subsidie zien wij daarbij als een vliegwiel dat moet ondersteunen en niet iets waar culturele organisaties van afhankelijk zouden moeten zijn op de lange termijn. 
 • Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen.
 • We willen onderzoeken of het invoeren van een cultuurretributie ervoor kan zorgen dat middelen in de Leidse culturele sector effectiever worden ingezet. Van culturele instellingen verwachte we dat ze verantwoordelijkheid afleggen over hoe zij belastinggeld besteden.
 • Wij willen het Lucas van Leyden fonds opheffen en de vrijgekomen middelen doelmatiger inzetten. 
 • Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving.

 • We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden, en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk en leerwerkplekken.
 • Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding.
 • Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving.
 • Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan schaffen we af. Zo voorkomen we nieuwe armoedevallen.
 • Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering. 
 • Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, worden als tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken aan inburgering, integratie en taal. Met deze maatregelen helpen we mensen richting een baan. We handhaven deze eisen aan uitkeringsgerechtigden. 
 • In Nederland zijn de afgelopen jaren te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we in de toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensenwerk, niet door een computer.
 • Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan.
 • Waar iedereen meedoet en integreert

Integratie is een belangrijk proces waar iedereen baat bij heeft. Het leren van de Nederlandse normen, waarden en de taal is van essentieel belang om te kunnen bijdragen aan de maatschappij. Zelfredzaamheid is echter niet vanzelfsprekend: sommige mensen hebben een duwtje in de rug nodig. We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen verantwoordelijkheid is. 

In Leiden willen we daarom een wisselwerking op gang brengen. Integratie werkt namelijk twee kanten op en kan bij succes een prachtige toevoeging aan de stad zijn. Wij zetten hierop in door inburgering te verplichten en duidelijke richtlijnen te bieden voor integratie, met oog op onze normen en waarden. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan onderwerpen als gelijkwaardigheid, LHBTIQ+ rechten en antisemitisme. Dat gedeelde fundament is noodzakelijk om niet tegenover elkaar, maar naast en met elkaar te leven.

 • We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. We vinden dat expliciet de Nederlandse vrijheden moeten omarmen. 
 • De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. 
 • Wanneer iemand niet voldoende Nederland spreekt en bewust niet meewerkt, zijn wij ervoor om boetes uit te delen of te korten op de uitkering. We vinden het belangrijk dat nieuwkomers het Nederlands op een hoog niveau beheersen en zijn voor handhaving als mensen de regels niet naleven.  
 • Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen.
 • Wij ondersteunen organiseren die integratie faciliteren, waarbij expliciet aandacht moet zijn voor de Nederlandse normen en waarden, taal en acceptatie, van bijvoorbeeld de LHBTIQ+ groep en andersdenkenden. Tegelijkertijd verstrekken wij geen subsidies aan organisaties die integratie juist tegengaan, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op behoud van de eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden ondermijnen.
 • Voor haatpredikers is er in Leiden geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat imams kunnen haatzaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium.
 • Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. We willen daarom geen Bed Bad Brood in Leiden, omdat dit valse hoop geeft. Ook een loket of andere hulp of opvang door de gemeente of andere organisaties is niet gewenst. 
 • We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen subsidies verstrekken aan organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op behoud van de eigen cultuur, of omdat ze democratische waarden ondermijnen. We leiden ambtenaren actief op om huwelijksdwang te herkennen.
 • Bij de komst  van nieuwe opvanglocaties is het van groot belang om met de buurt in gesprek te gaan. Dit moet centraal staan en vormt een uitgangspunt in onze missie om de stad ook op wijkniveau betrokken en gebalanceerd te houden.
Total
0
Shares