Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Een gemeente die klaar staat voor de Leidenaar

 • Waar het belang van de inwoners voorop staat

De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties.

 • Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk. Dus geen onnodig ingewikkeld taalgebruik. 
 • We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag en er alles aan doet om je goed te helpen. Als je liever langskomt op het gemeentehuis om iets te regelen, dan moet dat ook gewoon kunnen. Het gemeentehuis heeft openingstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen.
 • De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. We starten met het thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten.
 • De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up to date is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.
 • Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies.
 • De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude tegen te gaan of te bestraffen.
 • De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen met regionale partners zoals lokale overheden  in de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid of woningbouw.
 • We onze krachten bundelen voor slimme oplossingen

De problemen en zorgen van gewone Leidenaren lijken vaak te worden vergeten. Dat is niet de bedoeling, want Leiden maken we immers met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken.

 • Het enthousiasme van de Leidenaren benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denken we proactief mee bij een verenigingen-, ondernemers- of duurzaamheidsloket.
 • We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners en wijkverenigingen. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor een revolving fund. Afbetalingen van leningen uit dit fonds zorgen ervoor dat nieuwe leningen voor maatschappelijke initiatieven mogelijk zijn.
 • Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken en waar mogelijk vooraf geïnformeerd. Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.
 • Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. Bij raadgevende referenda zorgt de gemeente voor goede voorlichting over het onderwerp waarover wordt gestemd, zodat een zo objectief mogelijk beeld ontstaat. De gemeente heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes.
 • En we verstandig met ons geld omgaan

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belasting houden we zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld.

 • De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt.
 • We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. De lastenverzwaringen voor de Leidenaar moeten stoppen. 
 • We bekijken alle uitgaven met de stofkam om te kijken waar het minder kan. Goudgerande projecten zijn niet nodig, doelmatige inzet van publieke middelen is het uitgangspunt. We maken daarbij ook een afweging welke bovenwettelijke taken we nu echt willen doen als gemeente. 
 • Wij willen dat geld besteed wordt waarvoor het bedoeld is. Dus niet budget voor integratie besteden aan cultuur, parkeerbelasting alleen voor parkeervoorzieningen, geen buurtBBQ’s op kosten van de gemeente, en sociaal domein bekostigen met budget dat we daarvoor krijgen van het Rijk, niet meer en niet minder.
 • Het hek rondom het sociale domein blijft in stand. 
 • De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk en stijgen niet verder. 
 • De gewone Leidenaar die een auto nodig heeft is geen melkkoe. Parkeren wordt daarom niet duurder. 
 • De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden.
 • We bepleiten transparantie bij de BSGR inzake de berekening van de WOZ-waardes van Leidse huizen. 
 • We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Geen vermenging van structurele kosten en incidentele meevallers. 
 • De controle op regionale organisaties, zoals GGD en BSGR moet goed zijn. Kosten duidelijk verbinden aan prestaties, efficiëntie verhoging moet vast onderdeel zijn va de begrotingsdiscussies.
 • We gaan door met adresonderzoeken (BRP-controles). Hoe meer mensen in Leiden staan ingeschreven hoe beter dat is voor de gemeente, aangezien wij per ingeschreven inwoner geld vanuit het Rijk ontvangen. 
Total
0
Shares