Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Een stad waar het fijn leven is

 •  Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is een thuis. Als kleinste 100.000+ gemeente in Nederland heeft Leiden een lastige bouwopgave. Er is een grote behoefte aan nieuwe woningen, maar weinig plek om deze te bouwen. De doorstroom in onze stad is volledig aan het dichtslibben. Hierdoor maken Leidenaren geen kans op een woning die bij ze past en gaan we als stad achteruit. Studenten en starters vinden geen plek meer en komen op wachtlijsten met meer dan 300 anderen. Van huur naar koop is voor jonge mensen een illusie en veel vrijesectorwoningen zijn inmiddels onbetaalbaar geworden. Daarnaast kunnen gezinnen vaak geen geschikte gezinswoning vinden en zijn er te weinig woningen voor ouderen.

Wat de VVD betreft moeten we deze problematiek creatief aanpakken. Hierbij is maatwerk ons uitgangspunt. We willen dat de balans tussen wonen, werken en recreatie behouden wordt. Daar is echter een scherpere aanpak voor nodig dat tot nu toe het geval is geweest. De bouwopgave van minimaal 8.500 woningen in de aankomende jaren wordt nooit bereikt door hier en daar wat bij te bouwen. We moeten groter durven denken, maar tegelijkertijd het karakter van Leiden behouden.

 • De VVD heeft de afgelopen jaren gezorgd voor een bouwdoelstelling voor starters. Dat zetten we de komende jaren voort en wij willen dat van alle nieuwbouwprojecten minstens 20% (indien mogelijk meer) van de woningen uit starterswoningen bestaat, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Per wijk kijken we wat de bouwmogelijkheden zijn.
 • Leiden loopt flink achter in het realiseren van voldoende koopwoningen. Naast het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen, zetten we de komende periode vol in op de bouw van koopwoningen. We verhogen de ambitie en woningbouwproductie om dit tekort in te lopen, zodat meer Leidenaren, jong en oud, kans maken op een woning die bij ze past. 
 • Met meer woningen zorgen we dat elke Leidenaar in de toekomst in onze stad kan blijven wonen. Door bij te blijven bouwen voor alle doelgroepen zorgen we voor doorstroming bij zowel sociale huur, vrije huur als bij koopwoningen. Bij bouwprojecten letten wij op de impact die dat heeft op een buurt. We houden rekening met de balans tussen wonen, groen en bereikbaarheid met verschillende vormen van vervoer (OV, fiets, voetgangers en auto).  
 • Leiden kampt met een groot woningtekort en een tekort aan ruimte voor ondernemers. We blijven binnenstedelijk op zoek naar mogelijkheden, maar zien ook dat de ruimte voor woningen en bedrijven steeds schaarser wordt om het tekort in te lopen. Daarom willen wij onderzoeken of het mogelijk is de Oostvlietpolder te transformeren tot het groenste woon-werkgebied van Leiden. Een transformatie van de Oostvlietpolder van onbewoond gebied naar groene woonwijk met ruimte voor bedrijven en toegankelijk groen voor de hele stad, moet serieus onderzocht worden. 
 • Het huidige verkameringsbeleid met stadsbrede quota’s laten we vallen. We gaan voor maatwerk per straat; niet elke straat of elk studentenhuis is hetzelfde – ze leveren niet standaard overlast op. Door maatwerk per straat toe te passen, pakken we structurele overlastgebieden aan, maar zetten we niet onnodig studenten op straat in buurten waar er geen problemen zijn. Waar overlast is zorgen we voor een snelle aanpak om deze doeltreffend tegen te gaan. Tegelijkertijd zetten we ons in voor het terugdringen van het kamertekort door het bijbouwen van meer studentenwoningen.
 • De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen zoals snelbouw oplossingen en andere innovatieve bouwtechnieken. 
 • Gelaagde hoogbouw waar het kan. Wij denken dan bijvoorbeeld aan het stationsgebied, de randen van de stad en andere logische plekken. Wij houden rekening met schaduw en verkeersoverlast ten gevolge van hoogbouw. Indien mogelijk kijken we ook naar opties om functies onder de grond te plaatsen (denk aan ondertunneling etc.)
 • Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en het stimuleren van doorstroming.
 • Strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen is hard nodig. De woningen die hierdoor vrijkomen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan.
 • We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar zijn tegen een voorrangspositie bij sociale huurwoningen.
 • Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere procedures voor nieuwbouw. We kijken naar goede voorbeelden van andere gemeenten, zoals een ‘100 dagen aanpak’. 
 • We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca en we gaan creatief om met braakliggend terrein.
 • Ook doen we alles wat mogelijk is om speculatie tegen te gaan in deze tijden van extreme woningnood, bijvoorbeeld door een opkoopverbod van nieuwbouwhuizen. 
 • Inwoners moeten makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel beschikbaar. 
 • Stoppen met het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB). Deze is al bijna de hoogste van heel Nederland. 
 • Regionale samenwerking intensiveren; meer ruimte bieden voor studenten en werkenden in de omgeving door te kijken waar we elkaar kunnen aanvullen.
 • Waar we de wijk groen en leefbaar houden

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Groen is goed voor je gezondheid en de VVD wil daarom het groen in Leiden koesteren en waar het kan uitbreiden.

 • Net als bij het Singelpark wil de VVD parken en groenstroken verbinden, zodat er ook buiten het historische centrum interessante wandelroutes ontstaan.
 • We willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en haar wijken, hoe klein dan ook. Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is.
 • Bij bouwactiviteiten dient rekening te worden gehouden met bestaand groen en water. Projecten die leiden tot vergroening van de stad krijgen waar mogelijk de voorkeur. Bij de keuze van planten en bomen wordt rekening gehouden met biodiversiteit en het belang van instandhouding van soorten die van nature voorkomen in de Leidse regio.
 • Door middel van regionale samenwerking wil de VVD het Leidse groen verbinden met dat van de buurgemeenten. Zo zouden langere wandelroutes door de regio kunnen ontstaan. 
 • Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden van harte aangemoedigd. 
 • Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Verdere privatisering van de afvalophaal en verwerking is voor ons daarbij een optie die we gaan onderzoeken, maar geen doel op zich. 
 • Dumping, hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.
 • Wij vinden het goed dat er bij Stedelijk beheer wijkgericht wordt gewerkt. Waar mogelijk willen we deze aanpak versterken en verder ontwikkelen.  
 • Door het inzetten van moderne technologie en data (o.a. sensoren op afvalbakken), verhogen we de efficiëntie van de afvalophaling. We plaatsen afvalbakken bij als deze vaak en snel vol zijn. 
 • Het opzetten van een tweede milieustraat zetten wij, waar mogelijk in samenwerking met de regio, door. 
 • Het ophalen van grofvuil blijft gratis voor iedereen.
 • We willen een goed werkend en betaalbaar riool. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt bijdraagt aan de kosten. Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De rioolheffing mag niet duurder dan nodig zijn.
 • De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te helpen verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel bij bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en waterbeheer. Denk aan het beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van het hergebruik van water.
 • Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelstel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater. Zo stimuleren we hergebruik van water en gebruiken we minder. Ook het afkoppelen van regenwaterafvoer wordt gestimuleerd.
 • De openbare ruimte in Leiden moet goed onderhouden worden. We houden daarom vast aan kwaliteitsniveau B voor de verzorging van de publieke ruimte in Leiden. 
 • Ook voor dieren hoort Leiden een prettige stad te zijn. We spannen ons er daarom voor in om het leefklimaat van dieren aangenaam te maken. Dat betekent groen en ruimte voor dieren, veilige uitlaatplekken en het wegnemen van hindernissen voor de dierenambulance.
 • Waar Leiden weer bereikbaar is

In Leiden en omgeving wonen veel mensen en die willen allemaal ergens heen. Dit moet snel en veilig kunnen. Ga je op de fiets of met de auto dan moet je die kunnen parkeren. Als wandelaar wil je te voet overal kunnen komen. Ook goed openbaar vervoer hoort bij een gemeente als Leiden. Om de doorstroming te verbeteren wil de VVD investeren in infrastructuur. Brede fietspaden, maar ook met de auto moet je in beginsel overal kunnen komen. In plaats van wijken van elkaar te scheiden moeten verkeersroutes logisch op elkaar aansluiten en buurten verbinden. Het is voor Leidse winkels en bedrijven belangrijk dat ze goed bereikbaar zijn voor hun klanten, met name als deze minder goed ter been zijn. Om als voetganger wegen en fietspaden veilig te kunnen oversteken is een zebrapad heel belangrijk. Vooral ouderen en kinderen zijn hiermee geholpen.

 • Leiden verdient een vernieuwd aantrekkelijk stationsgebied als mooie entree van de stad. Leiden Centraal is het OV-knooppunt van de Leidse regio. De VVD wil het treinstation en het busstation combineren in een gezamenlijk gebouw. Het nieuwe stationsgebied moet zowel per fiets, als OV als auto (Kiss and Ride) goed bereikbaar zijn. 
 • Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken we aan goede doorstroming van het verkeer, voor fiets, auto en ov. Door verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aan te sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming. En voorkomen we onnodige uitstoot door file.
 • Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, veilig in. Dat doen we in samenwerking met politiediensten, ouders en buurtbewoners.
 • Op veel plekken in de stad is het lastig om dichtbij huis te parkeren. Het huidige college haalt daarnaast veel parkeerplaatsen weg. Dat is slecht voor bewoners en ondernemers. Wij stoppen met het onnodig weghalen van parkeergelegenheid, zeker in bestaande wijken. Een auto is tenslotte vaak geen keuze, maar hoognodig om op het werk te komen of te kunnen mantelzorgen. Bij nieuwbouw streven we naar parkeren op eigen terrein.
 • Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoersmiddel is: Leidenaren kunnen zich prettig en veilig door Leiden bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan. Bij ov-knooppunten, maar indien passend bijvoorbeeld ook bovenop parkeergarages plaatsen we voldoende stallingen om de beruchte “last mile” te vergemakkelijken. 
 • Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met een goede verbinding tussen stad en regio. Daarin zien we de voordelen van innovatieve en kostenefficiënte vormen van openbaar vervoer, zoals snelbussen, mobility as a service en deelscooters (uiteraard moeten aanbieders een gezonde business case hebben voor onze stad). Bij aanbestedingen houden we daarom altijd ruimte in de afspraken voor nieuwere, slimmere en goedkopere alternatieven.
 • Bij het Lammerschansplein zien wij kansen voor een nieuw transferium waar bezoekers en Leidenaren snel kunnen overstappen op OV richting het centrum. 
 • Wij zijn voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer richting het strand. In een kwartier van de Bree naar zee. 
 • De VVD wil naast de OV-fiets nog een stelsel van leenfietsen in Leiden. Daarbij willen we ‘zwerffietsen’ voorkomen. We zien het liefst een oplossing met fietsen die gestald moeten worden op vaste plekken rond toeristische bestemmingen. 
 • Deelscooters kunnen ook helpen de stad te ontsluiten, de VVD geeft de voorkeur aan een leverancier die niet alleen Leiden maar ook de omliggende gemeenten kan bedienen. Ook hier geldt dat het stallen van scooters binnen bepaalde vlakken voorkeur heeft om zwerfscooters te voorkomen.
 • Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de belbus en regiotaxi zijn goed toegankelijk.
 • Stations zijn aangepast zodat mensen met een beperking ook kunnen instappen.
 • We stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Door slimme afspraken te maken kunnen we parkeergarages van kantoren en bedrijven in het centrum op koopavonden, zaterdagen en koopzondagen gebruikt worden. Zo zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van onze stad.
 • De opbrengsten van parkeervergunningen en parkeerkosten worden gebruikt voor een goede bereikbaarheid van de stad. Niet om andere kostenposten te dekken.
 • We helpen winkeliers door duidelijke afspraken te maken over parkeerbeleid. Denk bijvoorbeeld aan laden en lossen of enkele uren gratis parkeren .
 • Tijdens de spits hebben autowegen voorrang op vaarwegen. We willen dat bruggen op die momenten niet openstaan. Daarom gaat de gemeente in gesprek met de provincie en Rijkswaterstaat zodat bruggen dicht blijven tijdens de spits.
 • De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en wegafsluitingen. Daarbij geldt dat we onderhoud zoveel mogelijk in één keer proberen te doen, om overlast te beperken. Daarbij is helder wat de alternatieve route is. Zo voorkomen we ‘zoekverkeer’.
 • Vol slimme en duurzame oplossingen

Leiden moet verduurzamen. Huizen gaan van het gas af en ook op andere manieren wordt onze stad duurzaam. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare stad en het is essentieel om de klimaatverandering onder controle te krijgen. We willen leven in een groene en duurzame stad. De gemeente kan faciliteren en stimuleren, maar uiteindelijk zullen de Leidenaren en de Leidse bedrijven het moeten doen. De energietransitie moet daarom behapbaar zijn en we houden zoveel mogelijk rekening met keuzevrijheid en betaalbaarheid voor onze inwoners en ondernemers.

 • De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in.
 • Wij ondersteunen het streven naar een klimaatneutraal Leiden in 2050. Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie.
 • De nadruk moert veranderen van symboolpolitiek naar werkelijk efficiënte acties om de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarbij moeten de kosten goed in het oog gehouden worden, zodat gekozen kan worden voor de maatregelen die de meeste impact (d.w.z. de meeste CO2 reductie) maken per uitgegeven euro belastinggeld.
 • We nemen acties met maatwerk die passen bij Leiden, op wijkniveau of zelfs straatniveau. Er is geen simpele maatregel die Leiden ‘CO2 neutraal’ maakt, er zal een samenhangend pakket van maatregelen genomen moeten worden op gebied van energie besparing, opwekking en verdeling. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. 
 • Flexibiliteit in nieuwbouw moet blijven ten aanzien van de warmtebron: groen gas, waterstof, elektrisch, of restwarmte. Leiden moet zich niet voor de troepen uit vastleggen op een nieuwe warmtebron, maar met open vizier naar de toekomst kijken. We kiezen de beste bron voor iedere situatie. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.
 • Leiden gaat voor klimaatwinst op ieder niveau, waarbij we win-win situaties proberen te creëren. We stimuleren bewoners en ondernemers om hun woningen en panden te verduurzamen, door onder meer in te zetten op betere isolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Dat is goed voor de stad, goed voor het klimaat en zorgt voor een lagere energierekening. De gemeente staat inwoners en ondernemers bij met kennis en kunde, en verbindt duurzame initiatieven in wijken aan elkaar.
 • Het is belangrijk om zoveel mogelijk huizen zo snel mogelijk te isoleren op een manier die voor iedereen haalbaar is. Daarom wil de VVD meer budget om isolatiemaatregelen richting energielabel B te stimuleren en toegankelijk te maken voor alle inwoners. Deze maatregelen beginnen bij de laagste energielabels. 
 • Veel woningen in Leiden hebben een monumentenstatus. Ook deze huizen moeten verduurzamen, maar met behoud van hun monumentale waarde. Het aanbrengen van isolerende maatregelen voor deze woningen wil de VVD makkelijker maken.
 • We willen onderzoeken of een isolatiefonds kan worden opgezet om de isolatiemaatregelen financierbaar te maken. Uitgangspunt is dat middels een publiek-private samenwerking een fonds gestart wordt waarmee isolerende maatregelen op wijkniveau voorgefinancierd worden. De besparingen op de energierekening kunnen gebruikt worden om het fonds weer te vullen. Zo wordt verduurzaming voor huiseigenaren én (sociale) huurders een meer realistische stap.
 • Iedereen kan vrijblijvend gebruik maken van energieadvies. De gemeente stelt energieadviseurs ter beschikking om samen met Leidenaren de woning door te lopen om advies te geven over mogelijkheden en bijbehorende kosten, bijvoorbeeld over zonnepanelen of isolerende maatregelen.
 • De energiecentrale aan de Langegracht moet open blijven totdat er duidelijkheid is wat de lange termijn warmtevoorziening voor Leiden zal zijn. 
 • We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen te plaatsen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we duurzame energie.
Total
0
Shares