Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Dit zijn onze standpunten.

Voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Leiden voor iedereen.

Onze standpunten samengevat.

 • We halen alles uit de kast om het woningtekort op te lossen. We zetten vol in op de bouw van koopwoningen, naast het bouwen van voldoende betaalbare huurwoningen, en gaan voor minstens 20% starterswoningen bij nieuwbouw.
 • We blijven binnenstedelijk op zoek naar mogelijkheden, maar zien ook dat de ruimte voor woningen en bedrijven steeds schaarser wordt om het tekort in te lopen. Daarom willen wij onderzoeken of het mogelijk is de Oostvlietpolder te transformeren tot het groenste woon-werkgebied van Leiden.
 • We moeten niet alleen meer, maar ook sneller bouwen. Aan de slag met innovatieve, snelle bouwtechnieken en efficiëntere procedures voor nieuwbouw.
 • Bij bouwprojecten letten wij op de impact die dat heeft op een buurt. We houden meer rekening met de balans tussen wonen, groen en bereikbaarheid.
 • We zetten in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en maken het makkelijker om levensloopbestendige aanpassingen aan je woning te maken.
 • Deze tijden van extreme woningnood vragen ook maatregelen om speculatie tegen te gaan, bijvoorbeeld door het instellen van een opkoopverbod bij nieuwbouwhuizen.
 • Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van scheefwonen en het stimuleren van doorstroming.
 • Het bijbouwen van voldoende studentenwoningen is belangrijk en de kwaliteit van studentenhuisvesting gaat omhoog. Bloedhete studentenkamers of studenten in tentjes op een camping moeten echt verleden tijd zijn.
 • Het huidige verkameringsbeleid met stadsbrede quota’s laten we vallen. We gaan voor maatwerk perstraat.
 • In Leiden moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld tegen LHBTIQ+ keihard aan.
 • Veiligheid is een kerntaak en verdient voldoende middelen om het belangrijke werk goed te kunnen doen.
 • Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken.
 • Strenger handhaven op zwerfvuil, het illegaal dumpen van afval, rommel op straat, hondenpoep en foutparkeren.
 • We houden vast aan een hoog kwaliteitsniveau voor de openbare ruimte.
 • De VVD wil het groen in Leiden koesteren en waar het kan uitbreiden. We willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en haar wijken.
 • Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden van harte aangemoedigd.
 • Op naar een klimaatneutraal Leiden in 2050. Door meer energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken (ook lokaal) kunnen we dit bereiken. We stimuleren op verschillende manieren betere isolatie van huizen en maken het inwoners zo gemakkelijk mogelijk om te verduurzamen.
 • Van symboolpolitiek naar werkelijk efficiënte acties om de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarbij moeten de kosten goed in het oog gehouden worden, zodat gekozen kan worden voor de maatregelen die de meeste impact maken per uitgegeven euro belastinggeld.
 • We vinden het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers waar mogelijk omarmt. En bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken.
 • Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De gemeentelijke belastingen (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk en stijgen niet verder.
 • We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. We bekijken alle uitgaven met de stofkam om te kijken waar het minder kan. Goudgerande projecten zijn niet nodig, doelmatige inzet van publieke middelen is het uitgangspunt.
 • De gewone Leidenaar die een auto nodig heeft is geen melkkoe. Parkeren wordt daarom niet duurder.
 • Leiden verdient een vernieuwd aantrekkelijk stationsgebied als mooie entree van de stad. De VVD wil het treinstation en het busstation combineren in een gezamenlijk gebouw.
 • Verkeersveiligheid heeft prioriteit. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs, veilig in.
 • Wij stoppen met het onnodig weghalen van parkeergelegenheid en stoppen met het verhogen van parkeergelden.
 • De opbrengsten van parkeervergunningen en parkeerkosten worden gebruikt voor een goede bereikbaarheid van de stad. Niet om andere kostenposten te dekken.
 • Tijdens de spits hebben autowegen voorrang op vaarwegen. Bruggen dicht in de spits.
 • Wij zijn voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) richting het strand. In een kwartier van ‘de Bree naar zee’.
 • We zorgen voor diverse werkgelegenheid op alle niveaus, waaronder praktijkgerichte banen. We bieden ruimte aan verschillende soorten bedrijven, van startups tot aan grotere bedrijven, om hiermee te zorgen voor een divers stage- en banenaanbod.
 • We geven letterlijk en figuurlijk ruimte aan bedrijventerreinen en het Biosciencepark. Als bedrijfsruimte verdwijnt moet daar echte bedrijfsruimte voor terug komen. De Oostvlietpolder kan ook helpen ruimte te geven aan bedrijven in Leiden.
 • Ondernemers krijgen mogelijkheden en vrijheid om creatief te ondernemen.
 • We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op vooruit gaat.
 • Het verliezen van een baan is ingrijpend. Wel verwachten wij een tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving.
 • Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie.
 • De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen.
 • Bij de komst van nieuwe opvanglocaties is het van groot belang om met de buurt in gesprek te gaan.
 • We willen geen Bed Bad Brood voorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Leiden, omdat dit valse hoop geeft en er hiervoor landelijke voorzieningen zijn.
 • We pakken de wachtlijsten in de jeugdzorg aan.
 • Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven passend is. Zelf kiezen welke zorg je krijgt is wel zo fijn. Dat is goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb).
 • Preventie voorkomt dat we zwaardere hulp moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. De coronapandemie heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept.
 • Sport is gezond, verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Ruimte voor sportverenigingen is belangrijk.
 • We zorgen voor fijne schoolgebouwen en veilige schoolpleinen.
 • We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat.
 • Studenten zijn een waardevol onderdeel van onze stad en dragen bij aan Leiden. We werken samen met verschillende studentenverenigingen en stimuleren vrijwilligersactiviteiten die studenten organiseren.
 • We zorgen voor een goede band met de universiteit en onze andere onderwijsinstellingen. De gemeente treedt op als partner. Als de universiteit de ruimte nodig heeft om zich door te ontwikkelen ondersteunen wij dat zoveel mogelijk.

Verken het verkiezingsprogramma.

Of download het hele
verkiezingsprogramma