Verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van VVD Leiden voor de Gemeenteraads-verkiezingen van 2022 is door haar leden vastgesteld. Met nieuwe en herkenbare ideeën wil de VVD de campagne in. Wat de VVD betreft moet weer worden gekeken naar de echte problemen van de Leidenaar.
lees verder

Waardevol samenleven

 • Met liefdevolle zorg, dichtbij huis

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede, liefdevolle en betaalbare zorg waarin de Leidenaar centraal staat. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd, zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de supermarkt of bakker kan gaan.

 • Leidenaren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.
 • Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het bijdraagt aan langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met woningbouwcorporaties om bestaande woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een beperking.
 • Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven passend is.
 • Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom spreken we met zorgorganisaties af hoe lang dit mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat, vinden we dat er binnen 3 weken opvang beschikbaar moet zijn. Thuiszorg wordt binnen 1 week geregeld.
 • Zelf kiezen welke zorg je krijgt is wel zo fijn. Dat is goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb), waarmee iedereen zelf kan kiezen van wie men zorg krijgt, wanneer dat gebeurt en of dit thuis of op een andere (zorg)locatie plaatsvindt. Kortom flexibele zorg met minder rompslomp. 
 • Goede zorg is fijn, voorkomen dat je zorg nodig hebt is nog fijner. Daarom zetten we in op preventie en voorlichting van een gezonde levensstijl. 
 • We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en informatie, bijvoorbeeld een WMO-loket.
 • Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. Daarbij zetten we vrijwilligers in en organiseren we logeermogelijkheden om lucht te brengen.
 • Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor basisondersteuning in het dagelijks leven.
 • Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen daarheen op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners bij de huisarts, huisartsen en sociale wijkteams. Zij wijzen hen door naar de juiste ondersteuning.
 • Voormalig dak- en thuislozen en mensen met psychische problematiek hebben vaak moeite met het vinden van geschikte woonruimte. Hierdoor blijven zij langer in een instelling wonen dan nodig, waardoor er wachtlijsten ontstaan. We willen daarom meer zelfstandige woonvormen met ambulante begeleiding organiseren, zodat mensen eerder hun plek terugvinden in de samenleving.
 • Waar je fijn kunt opgroeien

Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dichtbij het huis mogelijk, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. Nog niet alles in de jeugdzorg verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden opgelost.

 • De gemeente Leiden geeft veel geld uit aan jeugdzorg. Om de uitgaven inzichtelijk en behapbaar te maken komt er een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten wij dan ook verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun kinderen.
 • Niet alle kinderen groeien op met de wind in de rug. Wanneer er hulp nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig stickers en maken het niet onnodig zwaarder. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van hun leven als last meedragen.
 • Voorkomen dat kinderen hulp nodig hebben, is erg belangrijk. Preventie voorkomt dat we zwaardere hulp moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale wijkteams, huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt.
 • We pakken de wachtlijsten in de jeugdzorg aan. Als kinderen extra hulp nodig hebben moet dat snel mogelijk zijn, zonder maandenlange wachttijd. Dat geldt zowel voor reguliere als voor hoog-specialistische jeugdzorg.
 • Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp effectief geboden kan worden.
 • De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar het gehele gezin kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden.
 • We zorgen voor de aanwezigheid van voldoende jeugdprofessionals bij de huisarts. Zij zijn bekend met regionale zorgorganisaties en de behoeften van ouders en kinderen. Zo voorkomen we onnodige doorverwijzingen naar te zware hulp.
 • Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met scholen en sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van kindermishandeling, zoals mishandeling van huisdieren, moet dit herkend worden door hulpinstanties. In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.
 • Waar onderwijs een gelijke start biedt

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij. Waar je kind naar school gaat, is natuurlijk een keuze die kinderen en ouders samen maken. De gemeente hoort daar geen invloed op te hebben.

 • Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de gemeente ondersteuning. Die rol pakt de gemeente ook als het gaat om het voorkomen van thuiszitters in het onderwijs.
 • Kwalitatief goed onderwijs betekent ook een fijn schoolgebouw met een veilig schoolplein. De huisvestingskwaliteit van onze Leidse scholen moet dan ook op peil worden gebracht.
 • We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente controleert daarom of scholen zich aan de wet houden: ouders kunnen hun kinderen bij meerdere scholen aanmelden, vanaf 3 jaar oud. We zijn tegen lotingsystemen of postcodebeleid.
 • Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven en waar nodig op school.
 • Ieder kind verdient het om naar school te gaan. Daarom proberen we het aantal thuiszitters te verkleinen en zorgen we voor speciale programma’s voor hoogbegaafde- en hoogsensitieve kinderen. 
 • School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. De overheid grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt.
 • School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden gebruikt.
 • Het is belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld kiss and ride parkeerplekken. Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed.
 • Leiden is geliefd bij expats en buitenlandse werknemers vanwege verschillende internationale bedrijven in de buurt. Hierdoor is er behoefte aan tweetalig onderwijs. Ook veel Leidse gezinnen willen graag dat hun kinderen al spoedig het Engels machtig worden. Daarom willen we de mogelijkheid voor tweetalig onderwijs stimuleren. 
 • Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld of online is. In onze stad zetten we ons actief in voor het sluiten van een afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’.
 • Waar studenten zich maximaal kunnen ontplooien

Leiden is een prachtige historische universiteitsstad. De stad huisvest inmiddels niet alleen de universiteit, maar ook MBO en HBO instellingen. Studenten en de universiteit zijn onderdeel van het Leidse dna. Daarnaast is de universiteit een grote werkgever in de Leidse regio en vervult een belangrijke rol in het opleiden van onze kinderen en het versterken van de Nederlandse innovatiekracht. Leiden is een onderwijsstad en moet dat ook blijven. Maar wel op zo’n manier dat studenten en andere inwoners goed samen kunnen leven.

 • We zorgen voor een goede band met de universiteit en de andere onderwijsinstellingen. De gemeente treedt op als partner. Als de universiteit de ruimte nodig heeft om zich door te ontwikkelen ondersteunen wij dat zoveel mogelijk. 
 • Het huidige verkameringsbeleid gaat op de schop. Er wordt maatwerk geboden per straat. In een buurt met veel jonge gezinnen past een groot studentenhuis niet atlijd in de wijk, terwijl het op een andere plek in de stad, bijvoorbeeld boven een kroeg of winkel, juist heel gezellig is. 
 • De kwaliteit van studentenhuisvesting gaat omhoog. Bloedhete studentenkamers of studenten in tentjes op een camping is verleden tijd. 
 • Studenten zijn onderdeel van onze stad en dragen bij aan Leiden. We werken samen met verschillende studentenverenigingen en stimuleren vrijwilligersactiviteiten die studenten organiseren. 
 • Wij willen MBO- en HBO- studies die opleiden tot een baan. Daarom willen we studies optimaal aansluiten op het Leidse Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en het bedrijfsleven. 
 • Stage lopen is vaak onderdeel van een opleiding. Een fijne stageplek in de buurt bij een ondernemer, ziekenhuis of gemeente hoort daarbij. Daarom is het belangrijk om in te zetten op voldoende stageplaatsen in Leiden en omgeving. Zo kunnen scholieren en studenten hun talenten in de praktijk inzetten en zullen werkgevers in Leiden en omgeving na het behaalde diploma beschikken over personeel doet goed gekwalificeerd is. 
 • Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.

 • We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Ruimte voor sportverenigingen is belangrijk. Sportclubs die al jaren kampen met een tekort aan ruimte/velden verdienen steun in het zoeken naar een oplossing.  
 • Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken.
 • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij helpen.
 • Gezelligheid is onderdeel van elke sportvereniging. Of je in de kantine een biertje en een bitterbal kan bestellen, is een keuze van de sportclub. 
 • Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente besteedt een vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om ouderen voldoende te laten bewegen, zorgen we voor wandelroutes met voldoende rustmogelijkheden.
 • Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan het sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen.
 • Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten. Ook zorgen we ervoor dat jongerenprojecten gebruik kunnen maken van sportaccommodaties.
 • Sportevenementen zijn een manier om Leiden op de kaart te zetten, te verbinden en mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan we in actief in gesprek met organisaties van grotere sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen.
 • In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in onze stad.
 • Waar iedereen zichzelf kan zijn

LHBTIQ+ discriminatie is vandaag de dag nog steeds een probleem in Nederland. Recente rapporten laten zelfs zien dat in de grote steden de discriminatie en intimidatie is toegenomen. Dit gedrag moet in Leiden geen plaats hebben en wordt wat ons betreft keihard aangepakt. Elk persoon, ongeacht hoe je je identificeert of kleedt, moet normaal over straat kunnen en bij elke organisatie zichzelf kunnen zijn. Wij maken ons hard voor veiligheid en acceptatie voor iedereen.

 • In Leiden moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we discriminatie en geweld tegen LHBTIQ+ keihard aan en zorgen we ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt.
 • Emancipatie kan je niet forceren, maar wel een stevige duw in de rug geven. De Leidse VVD pleit voor het informeren van de Leidenaren in de breedte. Dus: niet alleen op school, maar ook op de sportclub en de vereniging. 
 • De gemeente als werkgever dient rekening te houden met de identiteit van werknemers.
 • Wij willen de samenwerking met de verschillende belangenverenigingen onderhouden en blijven faciliteren. Acceptatie is immers een continu proces waar expertise en goede samenwerking onmisbaar zijn.
Total
0
Shares